”Santissimu Crucifissu, comu nni manca la Festa di lu Tri di Maju a Siculiana”, la testimonianza di Giuseppina Mira


Santissimu Crucifissu, comu nni manca la Festa di lu Tri di Maju ca Ti facemu, a Siculiana, ogni annu! Lu sapemu ca nun veni a mancari l’Amuri ca nenti e nuddu di lu nostru cori pò scippari, ma nni manca ca tutti ‘nsemmula a lu Tri di Maju Ti vinemu a truvari nni lu To Santuariu e a li pedi di la To Cruci prigamu e li lodi Ti cantamu. È veru ca unni dedé nni truvamu cu Tia parlamu, ma quannu semu tutti ‘nsemmula davanti a Tia e Ti contemplamu misu ‘nCruci pi li nostri peccati e Ti addumannamu pirdunu e pietà, com’è commoventi lu populu ca cu tanta umiltà davanti a Tia si ‘nginucchia, ricanuscennu la To Divinità, la To Maistà, la To Misericordia granni assà. Suffremu a nun putiri fari lu viaggiu ‘mpiduni pi pinitenza, pi grazia ricivuta o pi divuzioni e a nun putiri participari nni lu To Santuariu a la Calata di lu Velu ca nni fa vidiri a Tia, Santissimu Crucifissu, nni tuttu lu To Splenduri. Suffremu ca nun putemu essiri a la chiazza, a li tri precisi di pomeriggiu, lu iornu di lu Tri di Maju, quannu Ti presenti davanti a la porta di la Chiesa e veni ‘mmezzu a natri ca Ti osannamu e Ti accumpagnamu ‘nprocessioni nni tutti li strati, pi testimuniari ca mai ama abbannunari a Tia ca si Via, Verità, Vita. E quannu a la To Casa torni, natri ancora cu Tia semu pi ricurdarinni ca sempri T’ama a veniri a truvari e mai Sulu T’ama a lassari, pirchì la To Cruci è la nostra salvezza, la To Cruci unni nn’aspetti a Vrazza aperti pi pirdunarinni e sempri aiutarinni.

Sta solennissima Festa avi seculi ca di li cchiù nichi a li cchiù granni l’amamu assà. Ma chist’annu nn’ama rassignari ca la Festa nun si fa pirchì lu coronavirus nni tuttu lu munnu tanti straggi fa e allura natri cci ama chiudiri la porta nni la facci e intra ama ristari a prigari a Tia, Santissimu Crucifissu, di vinciri stu tirannu ca nni affliggi assà e porta duluri, distruzioni, morti. Tu si lu nostru Sostegnu, lu nostru Curaggiu, la nostra Forza, e T’addumannamu cu firvuri, arduri, divuzioni di liberarinni d’ogni calamità. Ti prigamu pi li malati, li medici, li ‘nfermieri, li vuluntari, tutti chiddi

ca luttamu contru stu nemicu maleficu assà. Ti supplicamu di accogliri nni la To Paci li vittimi di stu coronavirus ca nun appiru lu cunfortu di ‘na carizza, n’abbracciu, ‘na stringiuta di mani di li familiari, parenti, amici, essennu cunnannati a la solitudini pi lu periculu di lu cuntaggiu. È strazzianti assistiri a lu martiriu di la Cruci di tanti ‘nnuccenti e prigamu a Tia, ca patisti lu suppliziu di la Cruci cchiossà di tutti e offristi la To ‘Nnuccentissima Vita pi salvari l’umanità, di liberarinni di stu terribili flagellu. Tu pò fari scaturiri di li To Santissimi Piaghi la purificazioni di stu mali e farinni risorgiri a nova vita cu la Putenza di la To Crucifissioni e Risurrezioni. Vinci cu la Forza di la To Cruci la forza di ogni mali! Fa’ scumpariri lu coronavirus ca voli arridduciri lu munnu a desertu! Lu munnu ca ava essiri un iardinu, unni la vita ava a sciuriri ogni iornu e unni dedè s’ava a respirari lu profumu di l’Amuri ca nni pò salvari puru di la disoccupazioni, pirchì ‘nsemmula cci la putemu fari, ‘nsemmula putemu rinasciri, ‘nsemmula a Tia, Santissimu Crucifissu, ca si la nostra Luci ca di li

tenebri nn’alluntani e fa scinniri supra tutta l’umanità ogni binidizioni. E natri contru lu smarrimentu e pi lu ritruvamentu di la Fidi, la Spiranza, la Carità dicemu: “Santissimu Crucifissu, ogni lodi a Tia, ogni grazia a tutti! Nni li seculi di li seculi, accussì sia!”

Giuseppina Mira

Commenti

Posta un commento

Siculiana.Info è un blog di notizie gestito dall'Associazione Siculiana On Line.
I commenti anonimi vengono sottoposti a moderazione secondo il regolamento specificato nelle condizioni di utilizzo